PROJEKTY UNIJNE

FIRMA RS-TEAM s.c. M. KUCZKA A.MIROŃ REALIZUJE PROJEKT ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014 – 2020

Projekt dotyczy podejmowania działań związanych z zawiązaniem współpracy gospodarczej z przyszłymi kontrahentami z dotychczasowych i nowych rynków w zakresie piłkomebli dla dzieci. Projekt związany jest z działaniami promocyjnymi mającymi na celu zwiększenie udziału przedsiębiorstwa na dotychczasowych i nowych rynkach zagranicznych, w szczególności poprzez udział w międzynarodowych targach, poprzez organizację misji gospodarczych zagranicą, celem zwiększenia przychodów przedsiębiorstwa pochodzących z eksportu, zwiększenia liczby odbiorców, zintensyfikowania powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenia rozpoznawalności marki handlowej na rynku zagranicznym. W związku z powyższym cele projektu przyczyniają się do realizacji celu Działania 2.4 RPO WO 2014-2020. Projekt związany jest także z doradztwem specjalistycznym w zakresie opracowania nowej strategii działań międzynarodowych na nowych rynkach na lata 2020-2023. Uczestnictwo w targach może przyczynić się do nawiązania współpracy także z partnerami z innych nowych rynków zagranicznych niż kraj organizatora targów, którzy będą wystawcami lub odwiedzającymi. 

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie udziału przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym, poprzez realizację działań przewidzianych w przedmiotowym wniosku o dofinansowanie. Tym samym celem projektu jest stworzenie szerokich możliwości handlowych, a co za tym idzie wejście na nowe rynki zagraniczne oraz dotychczasowe. Planowany do realizacji projekt ma zapewnić wzmocnienie przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. Dzięki działaniom promocyjnym oraz nakierowanym na rozwój współpracy gospodarczej Wnioskodawca wejdzie na nowe rynki zbytu oraz wprowadzi nowe produkty na dotychczasowych, poszerzając kanały sprzedaży dla produktów produkowanych pod własna marką. Uzyskanie zamierzonego celu możliwe będzie wyłącznie poprzez zapewnienie niezbędnych działań prowadzonych w ramach działań z zakresu współpracy gospodarczej. Projekt w sposób bezpośredni wpłynie na cel działania 2.4 RPO WO 2014-2020, tj. na zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w całkowitej sprzedaży przedsiębiorstwa. Dodatkowo poprzez rozwój eksportu produktów wnioskodawcy nastąpi wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocję polskich produktów na zagranicznych rynkach co przyczyni się do postrzegania Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, a także zapewni zwiększenie wielkości polskiego eksportu oraz liczby przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową.Rozwój współpracy gospodarczej wpłynie na wejście Wnioskodawcy na nowe rynki. Spowoduje to zwiększenie konkurencyjności firmy. Przedmiotowy projekt będzie służył podmiotom poszukującym wiarygodnego partnera biznesowego w zakresie dostawy piłko mebli dla dzieci. Projekt będzie także służył Wnioskodawcy, jako instrument rozwoju internacjonalizacji. Natomiast krótkoterminowymi celami realizacji projektu będzie wejście na nowe rynki zagraniczne,wprowadzenie nowych produktów na nowe i dotychczasowe rynki a tym samym zawarcie nowych kontraktów handlowych z nowymi odbiorcami, w tym z odbiorcami z rynków zagranicznych. Długoterminowymi celami podejmowanych działań będzie: – dostosowanie oferty przedsiębiorstwa do oczekiwań i wymagań nowych i dotychczasowych rynków, – możliwość zwiększenia sprzedaży, a tym samym pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych – zmniejszenie ryzyka związanego z funkcjonowaniem na rynku poprzez rozszerzenie zakresu klientów i rynków.

Wartość projektu: 246 513,40 złotych
Wkład Funduszy Europejskich: 172 559,35 złotych